Samenvatting bestuursvergadering 21 november 2016

Tijdens de bestuursvergadering van de wijkvereniging op 21 november zijn de volgende punten besproken:

 • Het Repair Café verheugt zich in de steeds stijgende lijn van de bezoekers aantallen. De bezoekers zijn heel enthousiast over de ontvangst en wat er verder allemaal kan worden gedaan.
 • Het opschonen van de wijk door vrijwilligers is zodanig tanende dat het bestuur heeft moeten besluiten dit voorlopig in de ijskast te zetten.
 • Naar aanleiding van het feest ter gelegenheid van de afronding van de renovatie van de Parkbuurt wordt besloten elke 3de zaterdag van de maand een koffieochtend te houden met koffie, thee en wat lekkers, spelletjes, wellicht een verhalenverteller, enz.

Om dit mogelijk te maken zijn wij op zoek naar vrijwilligers.

Meldt u dus aan!!!!!!

 • Helaas is de animo voor het wijktoezicht ook steeds minder. Gelukkig zijn er nog 18 vrijwilligers die steeds met 2 personen door de wijk lopen om zo te trachten de wijk veiliger en socialer te maken.
 • Van gemeente zijde is vernomen dat RondomWonen de nieuwbouwplannen voor appartementen langs de Thorbeckelaan nog dit jaar wil gaan opstarten in 2017.
 • Het bestuur heeft besloten om een te plaatsen AED te sponseren.

Samenvatting bestuursvergadering 17 oktober 2016

Tijdens de bestuursvergadering van de wijkvereniging op 17 oktober 2016 zijn de volgende punten besproken:

 • Paul Kloosterman heeft zich als bestuurslid teruggetrokken. Het bestuur beraadt zich op het invullen van deze vacature en intussen worden de taken van Paul door de overige bestuursleden waargenomen.
 • Het Repair Café verheugt zich in de stijgende lijn van de bezoekers aantallen. Hieruit mag worden geconcludeerd dat er een stevige behoefte is aan dit door vrijwilligers gerunde Repair Café.
 • Voor de grond van de Buurttuin is een verbeterplan opgesteld en dat zal ook worden uitgevoerd.
 • De volgende nieuwsbrief is gepland voor het einde van dit jaar.
 • Het feest ter gelegenheid van de afronding van de renovatie van de Parkbuurt mag met een opkomst van 200 bezoekers als zeer geslaagd genoemd worden.
 • De herziende planning voor de Heesterbuurt zal definitief in week 43 op de sites van de gemeente en de wijkvereniging staan.
 • Het bestek voor de Bomen- en Berkenbuurt wordt op dit moment gemaakt zodat er in het 1ste kwartaal van 2017 kan worden ingeschreven.
 • Onderzocht wordt of het mogelijk is het ruige gras in de wijk fleuriger te maken door het zaaien van bloemen.

Groot feest Parkbuurt

We kunnen terugkijken op een geslaagd openingsfeest van de Parkbuurt. De sfeer was gezellig en informeel. Leuk om te zien dat mensen met diverse culturele achtergronden op een goede manier met elkaar eten en drinken. Voor de kinderen was het ook geweldig met alle ballonnen, het schminken en de goocheltrucs van Marc Woods.

 

Samenvatting bestuursvergadering 19 september 2016

Tijdens de bestuursvergadering van de wijkvereniging op 19 september 2016 zijn de volgende punten besproken:

De uitritconstructie op de Thorbeckelaan met de Troelstralaan wordt aangepast.

 • Op de website zal nog geen ruimte worden gemaakt voor een rubriek over vermissingen.
 • Er komt een extra oversteekplaats bij het kruispunt Goudenregensingel en de Acacialaan op de brug.
 • De oude haag langs de Goudenregensingel gaat weg en er komt een nieuwe voor in de plaats.
 • De kleur van het speellint langs de Acacialaan wordt rood.
 • De nieuwe planning voor de werkzaamheden in de Heesterbuurt wordt in week 40 op de site van zowel de Gemeente als onze site geplaatst.
 • Er zijn nog 67 leden die hun contributie nog niet hebben betaald. Deze zullen zo spoedig mogelijk een 2de herinnering per mail krijgen.

Samenvatting bestuursvergadering 18 juli 2016

Tijdens de bestuursvergadering van de wijkvereniging op 18 juli 2016 zijn de volgende punten besproken:

*             De uitritconstructie op de Thorbeckelaan met de Troelstralaan geeft aanleiding tot veel ergernis en is onveilig. Afgesproken is de situatie ter plaatse opnieuw bekijken.

*             De mogelijke wijziging in de grondwaterpeilen door het verminderen van het oppompen van grondwater door de gemeente Delft nu Gist-Brocades dit niet meer nodig heeft als koelwater zal door de wijkvereniging nauwlettend worden gevolgd.

Samenvatting bestuursvergadering 20 juni 2016

Tijdens de bestuursvergadering van de wijkvereniging op 20 juni 2016 zijn de volgende punten besproken:

 • Alle leden waarvan nog emailadres bekend was hebben de afgelopen weken bezoek gehad van een bestuurslid a) om de contributiebrief af te geven en b) te vragen naar een eventueel emailadres.
 • De buurttuin is qua grond nog niet optimaal. De groeten e.d. groeien slecht. Dit is met de gemeente besproken en er volgt nu een uitgebreid onderzoek naar de kwaliteit van de aangebrachte grond.
 • De SWOP heeft ons gevraagd of wij willen meewerken aan een 3-tal wandeling in augustus. Wij werken hier graag aan mee.
 • Wij hebben besloten om met de andere wijkverenigingen in Pijnacker te gaan praten om op alle terreinen gegevens uit te wisselen en zo van elkaar te leren.
 • De uitvoering van de renovatie van de Heesterbuurt is ernstig vertraagd. Aan de gemeente zal worden gevraagd naar de nieuwe planning en deze ook op de website van de gemeente plaatsen.
 • Over het maaibeleid van de gemeente zijn veel inwoners matig te spreken en er is veel onbegrip. Aan de gemeente zal worden gevraagd om het maaibeleid via de website en de Telstar nogmaals een keer helder te verwoorden.

Samenvatting bestuursvergadering 23 mei 2016

Tijdens de bestuursvergadering van de wijkvereniging op 23 mei 2016 zijn de volgende punten besproken:

 • Handhaving van de maximale snelheid van 15 km/uur in de Geleerdenbuurt. Plaatsing door de gemeente van een display waarop de voertuigsnelheid kan worden afgelezen en tevens wordt geregistreerd.
 • Ook zal met de gemeente contact worden opgenomen om op strategische plaatsen bloembakken te plaatsen om de wijk op te fleuren en voertuigsnelheid te beperken;
 • Doordat de gemeente Delft het oppompen van koelwater (voor voormalig Gist/Brocades) wil gaan verminderen, kan het grondwaterpeil in de onze wijk worden verhoogd. Aan de gemeente zal worden gevraagd waar peilbuizen staan en of dit wordt gemonitord;
 • De start van de buurttuin aan de Cort van der Lindenlaan was erg succesvol en een tweede locatie staat al op stapel;
 • Het eerste blok van de nieuw te bouwen woningen aan de Thorbeckelaan is opgeleverd en wordt reeds bewoond;
 • Alle leden zullen per mail of brief binnenkort worden uitgenodigd om hun contributie te betalen

Buurttuinen

Pijnacker 26 april 2016

Geachte bewoner van de Cort van der Lindenlaan en Thorbeckelaan,

De wijkvereniging Pijnacker Noord gaat in nauwe samenwerking met de Gemeente PijnackerNootdorp een buurttuin realiseren in het nieuw aangelegde park tussen de flat en het gemaal.

Lees de hele brief met plattegrond.

Samenvatting bestuursvergadering 25 april 2016

Tijdens de bestuursvergadering van de wijkvereniging op 25 april 2016 zijn de volgende punten besproken:

 • Sponsoring van een AED in een kast in de wijk;
 • Om de wijk op te fleuren wordt onderzocht of dit middels hangende bloembakken aan lantaarnpalen mogelijk is met adoptie door de bewoners;
 • De buurttuin kan worden gerealiseerd aan de Cort van der Lindenlaan;
 • De werkzaamheden in de Heesterbuurt zijn met 1 maand vertraagd en een nieuwe planning staat op de website;

Samenvatting bestuursvergadering 7 maart 2016

Tijdens de bestuursvergadering van de wijkvereniging op 7 maart 2016 zijn de volgende punten besproken:

 • Na onderzoek is gebleken dat de door Rondom Wonen beschikbaar gestelde gronden aan de Thorbeckelaan niet geschikt zijn voor het inrichten van buurttuinen. De grond bestaat voornamelijk uit oude klei en deze bevat veel te weinig voedingsstoffen om hier met succes groenten en bloemen e.d. op te kunnen telen. De werkgroep gaat nu op zoek naar vervangende locaties.
 • Het schonen van de wijk is verplaatst van woensdag naar zaterdag en tevens zal het in het vervolg elke maand geschieden..
 • Er is overleg gepleegd met de gemeente over de parkeeroverlast in de straten die grenzen aan de Oost- en Westlaan. Deze parkeerdruk wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het parkeren van personeel van het winkelcentrum Ackershof. De gemeente heeft geïnventariseerd en zal met een voorstel komen.