Samenvatting bestuursvergadering 11 september 2017

Tijdens de bestuursvergadering van de wijkvereniging op 11 september 2017 zijn de volgende punten besproken:

 • Leo van Iersel van de Weigelialaan heeft zich bereid verklaard het penningmeesterschap op zich te nemen. Leo moet hiervoor in de eerst volgende ALV worden benoemd. .
 • Rondom Wonen heeft aangegeven de nieuwbouw langs de Thorbeckelaan nog dit jaar te willen starten. De aannemer hiervoor is de Fa. Van Wijnen.
 • Het Pinkeltjepark zal worden afgemaakt door de fa. Heijmans zodra de keet van aannemer Verhoef van de curator mag worden verwijderd.
 • Voor de buurttuin worden nu plannen gemaakt om deze winterklaar te maken.
 • Op 10 oktober zijn de bewoners van de Acacialaan, die de gemeentelijke riolering in hun voortuin hebben liggen, uitgenodigd door de gemeente voor nadere uitleg en overleg.

 

Faillissement Verhoef (brief aan bewoners)

Aan de bewoners, winkeliers en eigenaren/huurders
garageboxen in de Heesterbuurt te Pijnacker

Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief willen wij u informeren over de laatste ontwikkelingen rondom het faillissement van Verhoef Infra BV.

Faillissement definitief
Op woensdag 12 april hebben wij vernomen dat de rechtbank het faillissement heeft uitgesproken en een curator
heeft aangesteld. Het faillissement van Verhoef Infra BV is daarmee definitief.

Zie hier de volledige brief.

Samenvatting bestuursvergadering 17 juli 2017

Tijdens de bestuursvergadering van de wijkvereniging op 17 juli 2017 zijn de
volgende punten besproken:

* Floris Holtkamp heeft te kennen gegeven om hem moverende redenen
zijn bestuurslidmaatschap op te geven. Hiermee is de functie van
penningmeester vacant. Joop van de Berg zal deze functie tijdelijk gaan
vervullen. Alle bestuursleden gaan direct op zoek naar een nieuwe
penningmeester.

* Rondom Wonen heeft aangegeven dat in de nieuwbouw langs de
Thorbeckelaan geen ruimte zal komen voor sociale activiteiten.

* Er zal worden meegedaan aan de actie “Lidl helpt lokaal ” om geld
voor de wijkvereniging te winnen.

* De buurttuin gedijt uitstekend en er kunnen veel producten worden
geoogst.

* De fa. Heijmans is als beste aannemer uit de bus gekomen om de
renovatie van de Berken- en Bomenbuurt uit te voeren.

 

Samenvatting bestuursvergadering op 19 juni 2017

Tijdens de bestuursvergadering van de wijkvereniging op 19 juni 2017 zijn de volgende punten besproken:

 • Zaterdag 9 september is de dag van de Democratie. De gemeenteraad willen dan activiteiten in de wijk bezoeken. Er zijn dan geen activiteiten. Per brief zullen alle fracties worden uitgenodigd om naar de volgende activiteiten te komen: Repair Café, Buurttuin en Buurtochtend.
 • Wij besluiten om lid te worden van de BuytenHoutTafel. Dit is een initiatiefgroep die het gebied tussen de A13 en Randstadrail met democratische processen op gebiedsniveau een toekomst wil geven.
 • De informatieavond met betrekking tot de renovatie van de Bomen en Berkenbuurt is op 13 juni gehouden. De opkomst was met meer dan 200 buurtbewoners meer dan geslaagd. Ook was men zeer tevreden over de uitleg van wat er allemaal gaat gebeuren.

 

Samenvatting bestuursvergadering 24 april 2017

Tijdens de bestuursvergadering van de wijkvereniging op 24 april 2017 zijn de volgende punten besproken:

 • Het Repair Café heeft onderzocht of een eventuele verplaatsing van de Schatkaart naar de Schakelaar mogelijk zou zijn. Besloten is om dit in verband met een te hoge investering niet te doen.
 • In de Buurttuin wordt iedere vrijdagavond door een groep vrijwilligers hard gewerkt met mooie resultaten. Voorbereidingen voor de officiële opening op 13 mei liggen op schema.
 • Ook de 4de Buurtochtend was weer en succes. De bezoekers zijn creatief bezig geweest en er zijn leuke gesprekken gevoerd.
 • Tijdens een bijeenkomst is afscheid genomen van Simone van Dijk als coördinator van het wijktoezicht. Deze taak is overgenomen door Coby van der Lans.
 • Door het faillissement van Verhoef Infra liggen de werkzaamheden in de Heesterbuurt stil. De communicatie door de Gemeente met de wijkvereniging en de bewoners verloopt prima. Binnen enkele dagen zal bekend zijn welke aannemer het werk gaat afmaken.
 • De informatieavond met betrekking tot de renovatie van de Bomen en Berkenbuurt is vastgesteld op 13 juni a.s.

 

Aannemer Verhoef vraagt faillissement aan

Wij ontvingen recent van de gemeente het bericht dat aannemer Infra Verhoef op 27 maart 2017 faillissement heeft aangevraagd.  Om die reden heeft de aannemer de werkzaamheden stilgelegd. 

Dit is een zeer ongelukkige situatie voor alle betrokken. Ook omdat hiermee de afronding van de werkzaamheden ineens tot stilstand is gekomen, terwijl juist het einde in zicht kwam. We realiseren ons dat dit voor u als bewoners een vervelende situatie is, zeker als er bij u voor de deur werkzaamheden nog niet klaar zijn.

Lees ook de Bewonersbrieven van de gemeente bij “Dossiers“.

Beplanting in Heesterbuurt

Op 31 maart en 1 april zal Van Schie Groen in opdracht van de gemeente beplanting aanbrengen in de Heesterbuurt.

Deze planten waren door ons al besteld en betaald en moeten voor het einde van het plantseizoen in de grond. De overige werkzaamheden in de Heesterbuurt liggen tijdelijk stil vanwege het aangevraagde faillissement van Verhoef Infra B.V.

Zie ook het bericht op de website van de gemeente.

Samenvatting bestuursvergadering 20 maart 2017

Tijdens de bestuursvergadering van de wijkvereniging op 20 maart 2017 zijn de volgende punten besproken:

 • Het Repair Café heeft voor de herkenbaarheid van de medewerkers polo’s met opdruk gekocht.
 • De Buurttuin is klaargemaakt voor de zomer. Er zijn de benodigde materialen gekocht en opdracht gegeven voor het vervaardigen van een minibieb met lessenaar. De officiële opening zal op 13 mei plaatsvinden.
 • De 3de Buurtochtend was weer en succes. Er waren vele nieuwe gezichten. Het bestuur beraadt zich, hoe om te gaan met de huur van De Schatkaart, omdat het bezoeken van de Buurtochtenden tot nu toe gratis is. Onderzocht wordt of deze wijkactiviteit voor een gemeentelijke subsidie in aanmerking komt.
 • Coby van der Lans heeft de taak van coördinatrice betreffende het Wijktoezicht op zich genomen.
 • Om de ruig grasbermen e.d. van een kleurrijk bloementapijt (Honey Highway) te voorzien is er een meeting geweest met een deskundige op het gebied van zaaigoed dat geschikt is voor de kleiachtige ondergrond.
 • Het vele riet in de watergangen voorkomt dat er een vrij uitzicht mogelijk is. Er zal deskundig advies door de gemeente worden gevraagd hoe het riet kan worden bestreden.

Samenvatting bestuursvergadering 20 februari 2017

Tijdens de bestuursvergadering van de wijkvereniging op 20 februari 2017 zijn de volgende punten besproken:

 • Het Repair Café voor 1 keer in De Schakelaar is erg goed bezocht. Veel reparaties met succes.
 • In januari en februari zijn op de 3de zaterdag van de maand al de eerste 2 Buurtochtenden voor de buurtbewoners gehouden en zijn goed bezocht. Er is gesjoeld, gehandwerkt en Mah Jong gespeeld.
 • De buurttuin is door een nieuwe laag compost gereed gemaakt voor de zomer. De medewerkers hebben ook van takken rillen gemaakt en de looppaden zijn voorzien van houtsnippers.
 • Er is overleg met de gemeente, de directeuren van de scholen, de politie, de brandweer en de wijkvereniging geweest om tijdens de ingrijpende renovatie van o.a. de Goudenregensingel waar het om de verkeersveiligheid gaat, te trachten een zo goed mogelijk aanvaardbaar plan op te stellen.

 

Samenvatting bestuursvergadering 16 januari 2017

Tijdens de bestuursvergadering van de wijkvereniging op 16 januari 2017 zijn de volgende punten besproken:

 • Het Repair Café is goed bezocht. 28 reparaties waarvan meer dan de helft met succes. Volgende bijeenkomst is in De Schakelaar (Rollators als centraal thema)
 • In januari (21ste) wordt gestart met de koffieochtenden voor buurtbewoners
 • De dijk van het Hoogheemraadschap van Delfland aan de Wilgenhof moet worden opgehoogd. Alle bomen die nu nog in de dijk staan worden verwijderd omdat dit de dijk zou verzwakken.
 • Door de wijkvereniging is bij de gemeente gepleit voor het in de wijk aanwezige ruige gras in te zaaien met een bloemen/kruiden mengsel zodat dit ruige gras als een Honey Highway gaat functioneren. De gemeente stond hier niet afwijzend tegenover en gaat een kostenraming maken..
 • Een afvaardiging van het bestuur heeft met de projectgroep gesproken die belast is met de renovatie van Klapwijk. Deze staat voor 2020 gepland en er is door ons een aantal nuttige tips gegeven.