Pijnacker, maart 2020

Geacht lid,

Wijkvereniging Pijnacker Noord

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering die op maandag 30 maart 2020 in De Acker (Park Berkenoord) zal worden gehouden. Aanvang 20.00 uur.

AGENDA

 1. Opening.
 2. Mededelingen.
 3. Vaststellen agenda.
 4. Verslag van de ALV van 4 maart 2019 (bijlage 1).
 5. Jaarverslag 2019 (bijlage 2).
 6. Baten en lasten 2019/Balans per 31 december 2019 en Begroting 2020 (bijlage 3).
 7. Verslag Kascommissie en benoeming Kascommissie.
  Herman de Bruin treed af. Wie wil plaats nemen in deze commissie ter vervanging van Herman?
 8. Bestuurssamenstelling:
  Koos van der Elst treed af als secretaris /bestuurslid en blijft als adviseur de renovatie tot medio dit jaar begeleiden. Per 1 september is Jaap Roos teruggetreden als webmaster/adviseur en is zijn plaats ingenomen door Wouter van Goor. Instemming ALV benoeming Wouter van Goor als webmaster/adviseur.
 9. Rondvraag.
 10. Pauze (± 21.00 uur). Borden met info over Buurttuin , vacature(s) bestuur, medewerkers buurttuin en activiteiten helpers.
 11. Historisch Genootschap Oud Pijnacker met de lezing/presentatie: “Noordweg van Laanbrug tot Molenpad voor 1950”
 12. Sluiting

Namens het bestuur van de Wijkvereniging, Koos van der Elst, secretaris

Actueel nieuws !

Nieuwbouw ontwikkelingen waar ooit de Fatima mavo, stond.

Sinds 2009 heeft het Stanislas Pijnacker, deels gehuisvest op de locatie aan de Meidoornlaan, een nieuw gebouw betrokken aan de Sportlaan. Het oude gebouw is afgebroken en sindsdien ligt de locatie braak en is lange tijd gebruikt als opslag voor het materiaal voor de renovatie van onze wijk.

Nu dat afgerond is en er weer gebouwd wordt, zijn er ook nieuwe plannen gemaakt voor woningbouw op deze locatie. De gemeenteraad heeft besloten dat daar ruimte is voor ongeveer 90 appartementen, voor ouderen en jongeren, waarvan 30 sociale huur. Er zijn kaders aangegeven voor de hoogte en het te bebouwen gebied.