AGENDA.  
ALV 2021 Wijkvereniging

Pijnacker, mei 2021 Beste leden,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering die digitaal naar jullie wordt verzonden. Aangezien de situatie omtrent het covid virus nog niet is veranderd in vergelijking met vorig jaar wordt de ALV 2021 weer digitaal afgehandeld. Alle leden krijgen per email de stukken en kunnen daarop reageren. Degene die niet via email de stukken willen krijgen deze in de brievenbus.

De volgende stukken zullen worden meegestuurd: 1. Inleidingvandevoorzitter 2. Jaarverslag 2020 3. Financieel overzicht, balans 2020 en begroting 2021. 4. Verslag Kascommissie.

Bestuurssamenstelling

Koos van der Elst is in de vorige ALV afgetreden als secretaris en is als interim aangebleven tot zich er een opvolger aandiende. Dick Grootenboer heeft zich gemeld om de functie van secretaris van Koos van der Elst over te nemen. Bezwaar kan, vergezeld van 10 handtekeningen van leden, worden ingediend. Bij geen reactie wordt Dick benoemd tot nieuwe secretaris.

Namens het bestuur van de Wijkvereniging, Dick Grootenboer, interim secretaris

Van de voorzitter

Pijnacker mei 2021

Geachte leden,

Vorig jaar begin maart gingen we voor het eerst in Lock down. Geheel nieuw woord en nieuwe ervaring voor iedereen. Je denkt op zo’n moment niet dat zo’n virus zolang ons leven gaat bepalen. Wij, het bestuur, stelden dus eerst de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering 2020 uit naar mei en daarna stuurden wij u alle stukken op.

Dit jaar snappen wij dat beter en zien dat we voor 1 juni dit jaar geen ALV 2021 kunnen organiseren. Bij deze mail zitten dus alle jaarstukken gevoegd om u te informeren over het afgelopen jaar. Dat is het jaarverslag, het financiële jaarverslag en een verslag van de kascommissie. Opmerkingen, aanvullingen of fouten kunt u ons mailen of per brief sturen. Onderaan deze mail staan een mail- en een huisadres.


Gelukkig gingen er toch ook nog wat dingen door. De renovatie is afgerond en alle depots zijn opgeruimd. Helaas in deze tijd geen afsluitfeesten. De kunstwerken in de vorm van bomen zijn afgemaakt en op de gevels langs de Acacialaan opgehangen. Er is een wijkschouw geweest die in de geleerdenbuurt tot nieuwe contacten geleid heeft en tot mooie beplanting op sommige boomspiegels.

Het bestuur heeft geparticipeerd in de plannen voor de nieuwbouw, die nu op de lege plekken gaat komen. We zullen samen met omwonenden en andere wijkbewoners daar het komende jaar ook zoveel mogelijk creatief en kritisch in meedenken.

Wij hopen ,vast met u allen ,dat we na de zomer weer groot- of kleinschalig activiteiten kunnen organiseren. Als het even kan een gezellige avond voor alle leden in plaats van de ALV en wie weet nog een wijkfeest voor de afsluiting van de gehele renovatie in het najaar 2021 of in het voorjaar 2022.

Voor meer nieuws en informatie kunt u altijd kijken op onze website: www.pijnacker-noord.nl .

Blijf gezond en hopelijk snel tot ziens. Petra Graafland, Tilanussingel 20, voorzitter Mail: secretaris@pijnacker-noord.nl